NJCCPS 2010 Election 新州华人电脑协会2010年度选举

posted Feb 19, 2012, 6:21 PM by NJCCPS Admin   [ updated Aug 2, 2020, 6:20 PM by Chan Feng ]

新州华人电脑协会( NJCCPS) 五月廿二号举行了年度选举。选举朱春男(Bill Zhu)为NJCCPS新任会长。

NJCCPS 同时表彰了前会长及董事杜躍力(YueLi Du),会长叶自强(Nelson Yeh),副会长兼会计张秉中(Eddie Cheung)。感谢他们为NJCCPS 所花的时间,精力,和所作的贡献。

前会长Yang Liu 在当天会上给NJCCPS 捐了五百美元。谢谢Yang Liu长期以来对NJCCPS 的支持!

Comments